STANOVY A PODMÍNKY ČLENSTVÍ

BIEWER YORKSHIRE TERRIER CLUB CZ o.s.
 

Rychlá navigace:

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

Cíle činnosti-bonitační řád
**Členství ve sdružení**
Správa Clubu
Revizor sdružení
Okolnosti zániku sdružení
čl.I. ^nahoru^

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: ”BIEWER YORKSHIRE TERRIER CLUB CZ o.s.” (dále jen ”club”);
2) Sídlem clubu je BIEWER YORKSHIRE TERRIER CLUB CZ o.s., Rovná 390, 252 16 Nučice
3) Club působí na celém území České republiky
4) Club je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují chovatelé plemene psa Biewer Yorkshire Terrier.
Club Biewer Yorkshire Terrier Club je dobrovolným nezávislým nepolitickým sdružením, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní subjektivitou. Posláním clubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Biewer Yorkshire Terrier. Club chystá pořádat výstavy, odchovy čistokrevných štěňat s průkazem původu, nabízet poradenství a členství nově příchozím chovatelům ve sdružení, publikovat články a pořádat osvětu o plemeni Biewer Yorkshire Terrier. Biewer Yorkshire Club o. s. je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a příznivců plemene Biewer Yorkshire Terrier a la Pom Pon.
 

čl. II. ^nahoru^

Cíle činnosti
Cíle clubu jsou:
-chov čistokrevného plemene psa Biewer Yorkshire Terrier /BYT/ s průkazy původu
-pořádání výstav
-bonitace
BONITAČNÍ ŘÁD
-dodržování etického kodexu, předpisů FCI, CMKU
-osvěta, články, publikování
-dodržování standardu plemene
Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
 

čl.III. ^nahoru^

Členství ve sdružení
1) Členem clubu může být fyzická nebo právnická osoba starší 18 let. Členství v clubu je dobrovolné. Členem clubu může být i cizí státní příslušník.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení. Podmínky k přijetí do clubu jsou bezúhonnost, zájem o plemeno a jeho čistokrevný chov, čistý etický kodex.
3) Zakládajícím členem clubu je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
-doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru clubu;
-rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
-nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
-úmrtím
5) Člen má právo
- vystoupit z clubu bez nároku na finanční vyrovnání
-účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
-účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
-podílet se na stanovování cílů a forem činnosti clubu
6) Člen má povinnost
-dodržovat tyto stanovy, chovatelský kodex a jednat v souladu s cíly clubu
-řádně a včas platit členské příspěvky
7) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.
 

čl.IV. ^nahoru^

Správa Clubu
Členové spravují club prostřednictvím klubových orgánů, kterými jsou:
(výroční) členská schůze
výbor clubu
Členská schůze, (výroční členská schůze).
Členská (i výroční) schůze je nejvyšším orgánem clubu. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášeníschopné za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů klubu. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je členská schůze po uplynutí 30 minut od zahájení usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Toto ustanovení se týká i výroční členské schůze. Pouze v případě, když by výroční členská schůze měla rozhodnout o zániku klubu, musí být přítomna nadpoloviční většina členů. Při každém běžném jednání je usnášení platné, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů. Členskou schůzi svolává výbor clubu podle plánu a to nejméně jednou za rok (výroční) písemnými pozvánkami /emailem/ alespoň 15 dnů před jejím konáním. Výbor clubu je oprávněn svolat členskou schůzi v závažných důvodech i mimo plán schůzí. Musí tak učinit písemně, nejméně 15 dnů před konáním členské schůze.
Do výlučné působnosti členské schůze patří:
volba výboru na další čtyři roky
projednávání zprávy o činnosti za minulý rok, schvalování plánu činnosti a rozpočtu na příští rok
projednávání a schvalování změn a doplňků stanov a všech clubových předpisů
projednávání a schvalování výše zápisného, členských příspěvků, poplatků za bonitace, jakož i dalších poplatků stanovených klubem
rozhodování o zániku clubu a způsobu likvidace jeho majetku
rozhodování o změnách orgánů klubu
kontrolování veškeré činnosti a hospodaření clubu
řešení odvolání proti rozhodnutí kárné komise
každé rozhodnutí a usnesení výroční členské schůze musí být podepsáno předsedou a dalším členem výboru klubu
Výbor clubu
Výbor clubu je výkonným orgánem klubu, který řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi. Výbor clubu (dále jen výbor) je tvořen předsedou, pokladníkem, poradcem chovu a případně dalšími členy. Výbor je tvořen maximálně šesti členy. Výbor je volen členskou schůzí na čtyřleté období. Předseda výboru reprezentuje club navenek. Je oprávněn jednat jménem clubu neomezeně, vždy však v souladu s rozhodnutím výboru. Předseda koordinuje činnost členů výboru, odpovídá za správnost stanov a dalších předpisů clubu, předkládá (výroční) členské schůzi návrhy na změny těchto předpisů. Předseda dbá na respektování práv členů klubu a dodržování ustanovení předpisů klubu, ČMKU a FCI. Předseda svolává schůze výboru, které se konají nejméně 1 krát za rok. Požádají-li předsedu výboru alespoň tři členové výboru o svolání schůze výboru, svolá předseda schůzi výboru do 14 dnů od obdržení této žádosti. Předseda odpovídá za vnitřní chod clubu, zodpovídá za přijímání nových členů, udržování evidence o členech, vystavování členských průkazů, pořizuje zápisy o klubových jednáních, přijímá a ukládá veškerou korespondenci. Předseda koordinuje klubové akce, rozděluje jejich organizační zabezpečení mezi ostatní členy klubu.
Pokladník odpovídá za hospodaření clubu a zajištění materiálně technických podmínek pro činnost clubu. Pokladník vede veškeré účetnictví clubu, udržuje a kontroluje účet klubu, vede evidenci majetku. Má povinnost informovat výbor na jeho pravidelných schůzích o stavu majetku a závazků. Pokladník zastupuje klub vůči třetím osobám ve věcech obchodně-právních, účetních, daňových i finančních.
Poradcem chovu je člen clubu se zkušeností v chovatelství, se znalostí základů anatomie a genetiky a platného standardu plemene Biewer Yorkshire Terrier.. Poradce chovu zejména odpovídá za provádění bonitací a speciálních výstav plemene BYT, zajišťování školení a zkoušek rozhodčích pro posuzování exteriéru plemene BYT, delegování rozhodčích na bonitace a speciální výstavy, doporučování rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy pořádané v ČR, komunikaci s ČMKU v záležitostech týkajících se plemene BYT. Ve všech uvedených záležitostech je oprávněn jednat jménem clubu, vždy však v souladu s rozhodnutím výboru.
Ostatní členové clubu volení členskou schůzí jsou předsedou pověřováni úkoly dle potřeby. Členové výboru clubu jsou odpovědni členské schůzi.
Výbor clubu je oprávněn přijímat rozhodnutí a usnesení při více než padesátiprocentní přítomnosti členů výboru hlasováním. V případě rovnosti hlasů se hlas předsedy počítá dvakrát. Funkce ve výboru clubu mohou vykonávat oba manželé společně, předseda a pokladník nesmí být v přímém příbuzenském poměru.
Hospodaření clubu
S finančními prostředky hospodaří výbor clubu na základě plánu schváleného členskou schůzí.
Pokladník předkládá pravidelně správu členům clubu na členských schůzích zápisné nových členů, členské příspěvky, účelové poplatky stanovené klubovými předpisy, dary, příspěvky, dotace, úroky z účtů klubu vedených u peněžních ústavů, vybrané pokuty a jiné sankce, hospodářská činnost, movitosti a nemovitosti klubu Hospodaření s peněžními a hmotnými prostředky upravují „Směrnice o hospodaření“ v souladu s příslušnými právními předpisy.

Základní výdaje clubu jsou:
a) náklady související s činností clubu, výboru, dozorčí rady a členské schůze
b) pořádání výstav
c) propagace plemene
b)Informovanost členů

Výbor klubu je povinen informovat členy clubu o své činnosti:
průběžně formou clubového zpravodaje
souhrnně na členských schůzích
Řešení sporů, kárná opatření
Za porušování povinností a vztahů v rámci činnosti klubu mohou být členům klubu uložena kárná opatření, která se řídí „Kárným řádem“ klubu.
Kárnou komisi jmenuje pro každý kárný případ samostatně výbor klubu.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí kárné komise je členská schůze.
 

čl.V. ^nahoru^

Revizor sdružení
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
 

čl.VI. ^nahoru^

Okolnosti zániku sdružení
Sdružení zaniká
1. usnesením valné hromady
2. z důvodů stanovených zákonem o sdružování občanů
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
V Nučicích dne 23.9.2007
Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 23.9.2007
 

Za přípravný výbor Hana Mašínová, prezident klubu
^nahoru^